Regulamin sklepu internetowego

euroapis.pl

Z dnia 18.08.2022r.

§ 1

Postanowienia wstępne

1.        Informacje ogólne.

Sklep internetowy euroapis.pl.pl dostępny pod adresem internetowym  euroapis.pl.pl prowadzony jest i administrowany przez Damiana Mezglewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Damian Mezglewski INOX, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,

NIP 6842425772  REGON 369424174

2.        Dane konta bankowego:

Damian Mezglewski

Posada Jaśliska 189, 38-485 Jaśliska

Nr. konta bankowego: 04 2490 0005 0000 4000 5146 3610

ALIOR Bank

3.        Dane kontaktowe:

Damian Mezglewski INOX

Posada Jaśliska 189, 38-485 Jaśliska

tel: 725 480 460

e-mail: inoxfirma@gmail.com

4.        Adres reklamacyjny:

Damian Mezglewski INOX

Posada Jaśliska 189, 38-485 Jaśliska

tel: 725 480 460

e-mail: inoxfirma@gmail.com

 5. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu euroapis.pl

§ 2

Definicje

1.  Cennik Dostaw – stanowi zestawienie dostępnych form dostawy wraz z ich kosztami. Dostępna na stronie sklepu pod adresem www.euroapis.pl

2. Dostawa – stanowi formę usługi przewozowej i określa przewoźnika oraz koszt dostawy. Dostępna na stronie sklepu w cenniku dostaw pod adresem www.euroapis.pl

3.  Dowód Zakupu – paragon, rachunek lub faktura, które wystawione są przez Sprzedawcę, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2014 roku z późniejszymi zmianami i innymi do tego, stosownymi przepisami prawa polskiego.

4. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

5. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

6. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

7.  Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

10. Kupujący – jest nim zarówno Klient jak i Konsument.

11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. Przedmiot Umowy – produkt lub produkty zamawiane przez Kupującego oraz formy dostawy

13. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

14. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

15. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym euroapis.pl

16. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Damian Mezglewski INOX, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6842425772, REGON 369424174

17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

18. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3

Informacje ogólne

1.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.     Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

4.    Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5.    Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

6.    Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

7.    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

8.    Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.

9.    Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

10.    Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

11.    Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

§ 4

Zawarcie umowy i jej realizacja

1.        Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2.        Zawarcie umowy z Konsumentemnastępuje z chwilą złożenia zamówienia.

3.        Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4.     Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.


5.    W przypadku wyboru przez Klienta:

a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.


6.        Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).


7.        Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym w cenniku dostaw, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych w cenniku dostaw. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


8.        Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy. Cennik wysyłek dotyczy wysyłek na terenie Polski.


9.     W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.


10.    Sprzedawca zobowiązuje sie do wysyłki zamówienia w terminie do 14 dni roboczych.


11.    W trakcie odbioru towaru przez Klienta, jest on zobowiązany do dokładnego sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy zgłosić listonoszowi, kurierowi lub pracownikom obecnym przy odbiorze. Podstawą reklamacji uszkodzenia w czasie transportu jest tylko i wyłącznie stwierdzenie uszkodzenia w formie spisanego i podpisanego przez kuriera/listonosza protokołu uszkodzeń. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie poinformować Obsługę Sklepu.


12.    Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem przechodzi na Kupującego, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenie towaru z chwilą, gdy prawo własności towaru przechodzi na Kupującego. Towar uszkodzony przez Kupującego w wyniku użytkowania nie będzie przyjmowany przez Sprzedawcę.

§ 4

Prawo do odstąpienia od umowy

1.   Na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2.  Konsument ma prawo odstąpić od umowy do 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.  Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy lub w innej, która jest zgodna z Prawem Konsumenckim.

4. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:

a. przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy;

b. przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca posiada  obowiązek niezwłocznego przesłania konsumentowi wiadomości na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) dotyczącej potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

6. Konsument posiada obowiązek niezwłocznego zwrócenia rzeczy przedsiębiorcy lub przekazania ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument na własny koszt i ryzyko, odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił. Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów wynikłych z odesłania rzeczy będącej przedmiotem umowy przez Kupującego.

8.  Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

9.  Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

10.  Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, która stanowi przedmiot umowy,  które stanowią wynik korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny, aby można było stwierdzić charakter, cechy i funkcjonowanie rzeczy.

12. Przedsiębiorca posiada obowiązek niezwłocznego zwrócenia Konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

13.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

15.  Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiegonie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 5

Rękojmia

1.     Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza
odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2.    Sprzedawca posiada obowiązek ponoszenia odpowiedzialności wobec konsumenta na zasadach, które określone są w art. 556 Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub, które są wynikiem przyczyny tkwiącej w sprzedanej rzeczy. Jeżeli jednak Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawierania umowy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

3.    Rękojmia w żaden sposób nie obejmuje wad spowodowanych przez Kupującego, np. brakiem należytej konserwacji , niewłaściwym korzystaniem z rzeczy, a więc zgodnie z jej przeznaczeniem,  czy uszkodzeniami mechanicznymi.

4.    W przypadku zawarcia umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

5.    W przypadku gdy sprzedana rzecz posiada wadę, kupujący ma możliwość:

a) Złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny

b) Odstąpienia od Umowy

Chyba, że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni wadliwą rzecz na rzecz pozbawioną albo wadę usunie. Jednak w przypadku gdy rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, wtedy nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

6.    Konsument zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę wymiany może żądać usunięcia wady lub zamiast usunięcia wady może zażądać wymiany rzeczy na rzecz pozbawioną wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

7.    Jeżeli wada jest nieistotna, Konsument nie może odstąpić od Umowy.

8.    W przypadku gdy sprzedana rzecz posiada wadę Konsument może również:

a.    Zażądać wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad

b.    Zażądać usunięcia wady

W takiej sytuacji Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie i  bez nadmiernych dla konsumenta niedogodności.

9.    Sprzedawca ma prawo odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, w przypadku gdy niemożliwe jest w sposób wybrany przez Konsumenta doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wiązałoby się z nadmiernymi kosztami dla Sprzedawcy. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

10.    W przypadku, gdy wadliwa rzecz została zamontowana, Konsument ma prawo żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. Konsument posiada jednak obowiązek ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. Jeżeli jednak Sprzedający nie wykona obowiązku, Konsument jest upoważniony dokonać tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

11.    Konsument wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi posiada obowiązek dostarczenia wadliwej rzeczy na swój koszt i ryzyko. Rzecz wadliwą ma wysłać na adres reklamacyjny Sprzedawcy.

12.    Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 11.

13.    Sprzedawca jest zobowiązany przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14.    Sprzedawca powinien ustosunkować się w terminie do 14 dni do żądań Kupującego:
a)  oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b)  oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c)  żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d)  żądania usunięcia wady.
Jeżeli Sprzedawca nie odpowie w terminie 14 dni uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15.    W przypadku gdy spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

16.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a jeżeli chodzi o wady nieruchomości- przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

17.    Z upływem roku przedawnia się Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na
wolną od wad, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, natomiast gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Konsumentowi rzeczy.
18. W terminach określonych w §5 pkt16-17 Konsument posiada prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżenia ceny z powodu fizycznej wady fizycznej rzeczy sprzedanej, natomiast jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19. W sytuacji dochodzenia jednego z uprawnień z tytułu rękojmi przed sądem lub sądem polubownym, termin do wykonania innych uprawnień, które przysługują Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszenia aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio też stosuje się do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia bezskutecznego zakończenia mediacji lub odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem.

20.    §5 pkt16-17 stosuje się Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi zawady prawne rzeczy sprzedanej , a bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady. Natomiast kiedy Konsumentdowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – bieg terminu rozpoczyna się kiedy prawomocne stało się orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią.

21.     Za jakiekolwiek szkody pośrednie lub utracone korzyści przez Konsumenta wynikłe z wad rzeczy lub niemożności używania rzeczy wskutek jej wad, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności . Jednak Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody zgodnie z ogólnymi zasadami.

22.    Jeżeli Sprzedawca zataiłwadę, upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi,

23.    Jeżeli Sprzedawca jest obowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumentanie później niż terminie przewidzianym w prawie, wykona je bez zbędnej zwłoki.

§ 6

Gwarancja i Reklamacja

 1. Każdy produkt zakupiony przez Kupującego w sklepie euroapis.pl jest przed wysyłką dokładnie sprawdzony (karta gwarancyjna zawiera informację o sprawdzeniu towaru i podpis serwisanta potwierdzający tę informację), pod względem wolności od wad fabrycznych i mechanicznych. Towar jest starannie zabezpieczony, w celu uniknięcia uszkodzeń w trakcie transportu. Przesyłki wysyłane przez firmę są również ubezpieczone na kwotę równą wartości zamówienia.

2.    Firma INOX nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie, ewentualne mechaniczne uszkodzenia przesyłki, powstałe w trakcie transportu do Kupującego. Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera po jej uprzednim odbiorze. Ewentualne uszkodzenia przesyłki powstałe podczas transportu należy zgłosić kurierowi, który obowiązany jest spisać protokół szkody/reklamacji i przedłożyć go do podpisania Kupującemu. Warunkiem koniecznym przyjęcia reklamacji jest protokół reklamacyjny spisany w obecności kuriera po wcześniejszym przyjęciu i opłaceniu paczki przez Kupującego.

3.    Gwarancja obejmuje jedynie wady fabryczne zakupionego produktu, a więc wszelkie uszkodzenia mechaniczne powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania sprzętu przez Kupującego lub użytkowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, nie są objęte gwarancją.

4.    W przypadku ewentualnych reklamacji należy kontaktować się z biurem sklepu. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu na adres: Damian Mezglewski INOX Posada Jaśliska 189, 38-485 Jaśliska wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną(jeśli została wystawiona).

5. Firma INOX  ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.

6. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, zakupiony towar zostanie naprawiony, wymieniony lub Kupujący otrzyma zwrot gotówki.

7. Jeżeli firma INOX stwierdzi, że reklamacja jest nieuzasadniona nastąpi odesłanie zakupionego przez Kupującego sprzętu z informacją: “Oddalone”.

8. Reklamacja może zostać nieuznana jeżeli:

a)  Zostanie nadesłana po wymaganym terminie

b)  Nie będzie zawierać dowodu zakupu

c)  Nie będzie zawierać pisma reklamacyjnego

d)  Nie będzie zawierać protokołu szkody spisanego w obecności kuriera

e)  Uszkodzenie nie jest wadą fabryczną, a powstało na skutek niewłaściwego użytkowania sprzętu przez Kupującego lub użytkowania go niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 7

Dane osobowe, ich bezpieczeństwo oraz Polityka Prywatności

1.    Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.    Sprzedający posiada obowiązek ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

3.  Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

4.    Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

5. Klient ma w każdej chwili prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji czy usuwania.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 8

Postanowienia końcowe

1.    Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.    Nie ma na celu naruszenia praw Kupującego, żadne z postanowień niniejszego regulaminu. Jeżeli stwierdzi się niezgodność jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się przepisom prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

3.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. Konsumenci będą powiadamiani drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) o wszelkich zmianach w regulaminie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem wejścia w życie nowego regulaminu.

4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.